Skip to main content

Štúdium psychológie na Slovensku + Štúdium psychológie v zahraničí

Pedagogická fakulta univerzity Mateja Bela- Banská Bystrica

headerLogo2013.gif

Z histórie katedry

Počiatky terajšej Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB sú spojené so vznikom Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici v roku 1953. Výučba psychologických disciplín, ktoré boli súčasťou učiteľského vzdelávania, dala základy pre vznik Katedry pedagogiky a psychológie (školský rok 1958/59). V tomto roku prišiel na katedru aj psychológ J. Boroš. Aj v ďalšom období, keď sa Vyššia škola pedagogická pretransformovala na Pedagogický inštitút (r. 1960), sa vývin Katedry psychológie veľmi úzko spájal s vývinom Katedry pedagogiky.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

vssalzbety_logo.jpg

 

O katedre

Vznik katedry podnietilo plánované otvorenie denného štúdia psychológie. Prví študenti denného bakalárskeho štúdia sa začali vzdelávať v školskom roku 2009/2010 (počet študentov 31). V školskom roku 2010/2011 bolo prijatých 36 študentov do prvého ročníka. Naši prví absolventi denného bakalárskeho štúdia majú teda končiť v školskom roku 2011/2012. Výučbu študentov psychológie zabezpečujú interní, ale najmä externí členovia katedry.

Paneurópska vysoká škola

pan-uni_logo.jpg

O fakulte

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy je nová a zároveň prvá fakulta tohto druhu na Slovensku. Výučba sa začala v akademickom roku 2011/12 v rámci bakalárskeho štúdia a v akademickom roku 2012/13 začne výučba aj pre magisterský a doktorandský stupeň.

Poslaním fakulty je kvalitná teoretická a praktická príprava študentov, aby splnili podmienky pre získanie „Európskeho certifikátu z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie“ stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.

Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ju_logo.gif

 

Cíle studijního programu

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu mohou své odborné psychologické vzdělání využívat převážně ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace apod.), všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň. Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice, ale nejedná se o samostatnou práci odborného psychologa. . Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

Psychologický ústav, FF, Masarykova univerzita v Brně

muni-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta (FF) je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. První přednášky v Brně proběhly v akademickém roce 1921/1922 pro 128 studentů. Od svého vzniku rozvíjela fakulta zejména tradiční, humanitně zaměřené disciplíny (především historii, filozofii a klasickou filologii, dále potom filologii slovanskou, germánskou a románskou), ale stejně tak obory, které v tehdejším univerzitním prostředí představovaly nové směry výzkumu (sociologie, psychologie, dějiny umění, hudební věda). V současnosti FF stále pěstuje své tradiční disciplíny, ale podporuje také rozvoj nových vědních oborů. Fakultním symbolem se proto v jistém slova smyslu stala nová budova knihovny uprostřed starších budov, postavených v historizujícím stylu.

Katedra psychológie, Fakulta sociální studií, Masarykova univerzita v Brně

fss-logo

O fakulte:
Fakulta sociálních studií (FSS) vznikla v roce 1998 jako samostatná fakulta Masarykovy univerzity. Samostatnost fakulty orientované na sociální vědy je vyústěním dlouholeté existence některých oborů na Filozofické fakultě, kde byla již v roce 1921 zřízena katedra sociologie – dnes jedno z nejstarších pracovišť svého druhu v Evropě. V roce 2005 se fakulta přestěhovala do nově rekonstruované budovy na Joštově ulici, která nabízí studentům výborné podmínky: moderně řešenou knihovnu s velmi kvalitním fondem zahraničních publikací, dostatečný počet osobních počítačů v počítačových pracovnách, specializovaná DTP studia a multimediální pracovny. Součástí fakulty je i několik místností studentského klubu. Místem vzájemného setkávání a diskusí je prosklená atriová hala, udivující svým prostorovým a architektonickým řešením.

Katedra psychologie, FF, Univerzita Karlova v Praze

cuni-logo

 

 

 

 

O fakulte


Katedra psychologie existuje od roku 1982 jako samostatné pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 nabízí oborové studium psychologie.

Velká část aktivit katedry psychologie má výzkumný charakter. 

Na katedře působí široký tým tvořený lidmi s bohatými zkušenostmi ve výuce, významnými výsledky ve vědě a výzkumu i v psychologické praxi. Donedávna se jejich odborné aktivity soustřeďovaly téměř výhradně na psychologickou problematiku výchovy a vzdělávání, zejména na specifické poruchy učení a poruchy chování, na procesy školní socializace uvnitř jednotlivých vyučovacích předmětů a obsahů učiva, na otázky transmise poznání jako kulturního a identitního problému. Oborově byla klíčová orientace na pedagogickou psychologii, poradenskou psychologii a školní etnografii.

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

upol-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých katedrách a dalších odborných pracovištích nabízí široké spektrum studia humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Postupně se proměňují studijní programy tradičních oborů a tradičních kateder ve prospěch větší volitelnosti a variability - student sám může více rozhodovat o profilu svého studia včetně volby kombinace dvouoborového studia podle svých představ. Fakulta pracuje podle kreditního systému hodnocení studijních předmětů. Větší liberálnost v systému studia ovšem předpokládá i větší individuální odpovědnost studenta. Úspěšnost jeho studia nyní závisí nejen na prokázaných vědomostech, ale také na tom, jak si umí vybírat jednotlivé disciplíny, sestavit program semestru, ale také jak zváží rizika při spojování mimoškolních činností s plněním studijních povinností.

Katedra psychologie a sociální práce, FF, Ostravská univerzita

osu-logo

O fakulte:
Fakulta vznikla jako součást OU s cílem humanizace moravskoslezského regionu, poznamenaného předcházející výraznou orientací na těžebný a zpracovatelský průmysl. Posláním FF je poskytnout nové generaci vzdělání v oblastech humanitních oborů. Tím, že FF se historicky vyčlenila z Pedagogické fakulty, je podmíněna její dosavadní orientace na přípravu učitelů (částečně pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy), která však byla v průběhu předcházejících let výrazně modifikována, takže FF v současné době nabízí také neučitelské studium bakalářské připravující na další vzdělání, magisterské a magisterské navazující, bakalářské studium připravující pro praxi a studium doktorské. Zvláště v letech 2000 a 2001 se FF intenzivně zapojila do transformace studijních programů v intencích Boloňské deklarace a strategie Evropské unie tak, aby se studentům poskytla možnost kratšího bakalářského studia s návazností na stupeň magisterský.

Katedra psychológie, FF, Trnavská univerzita v Trnave

fftu-logo

O fakulte:

Filozofická fakulta je jednou zo zakladajúcich fakúlt dnešnej Trnavskej univerzity a k jej významným atribútom patrí historická kontinuita a akademická identita s pôvodnou Trnavskou univerzitou (1635 – 1777). Základným poslaním fakulty, na ktorej v súčasnosti pôsobí desať katedier a tri špecializované pracoviská, je kresťansky orientované univerzitné vzdelávanie vo filozofických, humanitných, spoločenských vedách a vedách o umení.

Inštitút psychológie, FF, Prešovská univerzita

unipo-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore učiteľstvo akademických a výchovných predmetov v rôznych kombináciách, ako aj v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné disciplíny, v dennej a často aj v externej forme štúdia. Každoročne prichádza s ponukou širokej palety akreditovaných študijných programov a študijných odborov, z ktorých niektoré sú unikátne, a to nielen v regióne. Verejnosti ponúka aj iné formy vzdelávania, napríklad rozširujúce štúdium pre absolventov vysokých škôl, doplnkové pedagogické vzdelávanie, rôzne špecializované kurzy, napríklad pre tlmočníkov a prekladateľov vrátane overovania ich odbornej spôsobilosti a i.

Katedra psychológie, FF, Univerzita Komenského v Bratislave

uniba-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského je vedeckou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje odborníkov v rôznych oblastiach humanitných vied a prispieva tak k rozvíjaniu spoločného kultúrneho dedičstva európskeho priestoru a celého ľudstva. Filozofická fakulta vznikla ako jedna z piatich zakladajúcich fakúlt Univerzity Komenského v roku 1919. Jej primárnym poslaním bola vtedy príprava slovenskej inteligencie, predovšetkým stredoškolských učiteľov a ďalších odborníkov v oblasti spoločenských vied.

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

fsev-logo

O fakulte:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave sa vo svojej vedecko-výskumnej i vzdelávacej práci hlási k demokratickým tradíciám UK, k rešpektovaniu a ochrane všeobecne uznávaných morálnych noriem a charty ľudských práv. Vo svojich učebných programoch fakulta podporuje vzdelávanie študentov v úcte k európskym i svetovým kultúrnym a demokratickým hodnotám, v duchu tolerancie a úcty k iným národom a národnostiam a svojou činnosťou prispieva k rozvoju vzájomného spoznávania sa krajín a občanov zjednocujúcej sa Európy.

Katedra psychológie, FF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

upjs-logo

O katedre:

V pedagogickej oblasti je hlavným zameraním pracoviska kvalitná príprava budúcich profesionálnych psychológov, ktorí by sa vedeli uplatniť najmä v psychologickom výskume, v oblasti výberu, rozmiestňovania, motivovania a vzdelávania zamestnancov rozličných organizácií, ale prirodzene aj v iných klasických oblastiach pôsobenia psychológov (poradne, klinická prax, školy a pod.)

Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

fsvaz-logo

O fakulte:
Fakulta sociálnych vied (FSV) bola zriadená 15. novembra 2001 ako najmladšia z fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Predpokladmi vzniku fakulty bola vysoká spoločenská objednávka spojená s hlbokými spoločenskými zmenami, potreba saturácie sociálnej siete kompetentnými odborníkmi, tvorba novej podoby na klienta orientovanej sociálnej pomoci a zvyšovanie sociálneho pôsobenia prostredníctvom špecifických foriem poradenstva pre sociálne odkázanú klientelu. Fakulta vznikla spojením pracovísk, ktoré oddelene participovali v oblasti výuky sociálnych vied na už existujúcich fakultách UKF.

Katedra psychológie, FF, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ucm-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta FF UCM je moderným pedagogicko-vedeckým pracoviskom s vyváženou štruktúrou ponúkaných študijných programov v niekoľkých formách štúdia: v dennom, externom, rozširujúcom. Poskytuje študentom možnosť slobodného výberu vlastnej profilácie v bakalárskom a magisterskom štúdiu s perspektívou pokračovania v doktorandskom štúdiu. Dvanásť katedier ponúka 6 filologických odborov s viacerými študijnými programami aj v kombináciách a 6 spoločenskovedných odborov s prevahou jednoodborových študijných programov. Vzdelávacou aktivitou pripravuje študentov na intelektuálnu reflexiu a najmä sebareflexiu, zároveň ich takto vyzýva k uvedomovaniu si vlastnej individuality v dynamizujúcich odborných trendoch 21. storočia, v rámci Slovenska i širšom horizonte Európskej únie.

Katedra psychológie, FF, Katolícka univerzita v Ružomberku

ku-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, spája sa v podstate znakov s inými vysokoškolskými inštitúciami u nás a súčasne rozvíja osobitosti bádania a vzdelávania v katolíckom duchu. Objavuje a sprostredkúva pravdu vo všetkých oblastiach ľudského poznania, ako aj v záujme všeobecného blaha a pokroku, prinášajúc úžitok celej spoločnosti, a to na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti pre realizáciu svojho povolania, schopné vnášať evanjeliové posolstvo do existujúcich spoločenských štruktúr, do tvoriacich sa názorov a postojov. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity stavia svoje ciele a úlohy v duchu apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Ex Corde Ecclesiae.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah