Skip to main content

Workshop: Čo v hudbe nás (ne)priťahuje (Košice)

Dátum a čas konania: 6.  marec 2017, 10:00-13:00

Miesto konania: Košice, Moyzesova 9,  UPJŠ, budova Minerva, 1. poschodie

Registračný poplatok: 13 € / 10 € študenti / 8 € členovia SAŠAP

Počet miest: 20 (max.)

Lektor: Mgr. Peter Kusý, PhD - psychológ, vš. pedagóg, terapeut integrovanej psychoterapie

 

Zážitkový workshop o interpersonálnej hypotéze hudby.

 

Ciele workshopu: Primárnym cieľom workshopu je prezentovať interpersonálnu hypotézu hudby nielen ako teoretický konštrukt, ale taktiež demonštrovať možnosť praktickej aplikácie v rámci muzikoterapeutického procesu. Dať tak účastníkom možnosť zažiť na vlastnej koži skupinovú dynamiku, prácu s hudbou a interpersonálnym hudobným cirkumplexom v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Cieľová skupina: Workshop je určený študentom, absolventom, resp. odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií a tiež všetkým záujemcom o muzikoterapiu, muzikofiletiku a hudobnú psychológiu. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci vedúci skupiny, ktorí má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu.

 

Stručný popis workshopu: Asi v 10-20 člennej skupine (v rátane facilitátora) sa budeme snažiť priblížiť interpersonálnu hypotézu hudby, ktorú navrhol a overoval Knobloch (1964, 1968, 1993, 1995, 1999) a neskôr ďalší autori (napr. Doubravová, 1998, 2002, 2014; Kusý, 2013, 2015, 2016). Teoretický základ tak vychádza primárne z Integrovanej psychoterapie a jej jednotlivých princípov, metód a techník, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj využitie hudby a muzikoterapeutických prostriedkov. Budeme tak využívať techniky a metódy, ktoré sú využívané prevažne v rámci muzikoterapie a muzikofiletiky v kombinácii s psychogymnastikou, psychodrámou a inými expresívnymi prístupmi. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé interpersonálne role v rámci hudobnej psychodrámy v skupinovom procese. Našou snahou bude podporiť každého člena skupiny k dobrovoľnej aktivite a participácii na dianí v procese práce s hudbou v rámci workshopu. Jedno skupinové stretnutie bude trvať asi 180 minút (vrátane prestávky na občerstvenie), pričom druhá polovica bude venovaná prevažne reflexii skúsenosti, krátkemu teoretickému exkurzu a diskusii účastníkov. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z pomáhajúcich profesií.

 

Registrujte sa titulom, menom, priezviskom, názvom Vašej školy, telefónnym číslom a informáciou o prípadnom členstve v SAŠAP na e-mailovej adrese kosice@sasap.sk. Obratom Vám zašleme číslo účtu. Vaša registrácia bude potvrdená po obdržaní registračného poplatku.

 

Bc. Michal Bartko

FF UPJŠ

SAŠAP Košice

kosice@sasap.sk

 

Nájdete nás na Facebooku