Skip to main content

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

vssalzbety_logo.jpg

 

O katedre

Vznik katedry podnietilo plánované otvorenie denného štúdia psychológie. Prví študenti denného bakalárskeho štúdia sa začali vzdelávať v školskom roku 2009/2010 (počet študentov 31). V školskom roku 2010/2011 bolo prijatých 36 študentov do prvého ročníka. Naši prví absolventi denného bakalárskeho štúdia majú teda končiť v školskom roku 2011/2012. Výučbu študentov psychológie zabezpečujú interní, ale najmä externí členovia katedry.

 

Študijný program Psychológia vychádza z princípov, ktoré stanovujú Európske profesijné štandardy pre Európsky certifikát z psychológie. Bakalársky študijný program sa zameriava na získanie základných psychologických poznatkov, nadobudnutie základných zručností pre prácu psychológa v oblasti výskumu i praxe. Je prvým stupňom pri získavaní kvalifikácie psychológa. Obsah štúdia je založený na rámcových štandardoch schválených pre vzdelávanie a výcvik psychológov v Európe (Europsy T). V priebehu troch rokov štúdia musí absolvent získať spolu 180 kreditov za povinné (P), povinne voliteľné (PV) a voliteľné (V) predmety.

 

Akreditácia: Bc.

 

Profil absolventa

Absolvent denného štúdia psychológie bakalárskeho stupňa nadobudne teoretické vedomosti z oblasti psychologických disciplín ako sú všeobecná psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, pychopatológia, neuropsychológia, psychologická metodológia a i. ako aj základné zručnosti v používaní psychologických metód práce.

Bakalárske štúdium umožňuje tiež nadobudnúť základné poznatky z aplikovaných psychologických disciplín (poradenská psychológia, klinická psychológia a psychológia zdravia, edukačná a školská psychológia, pracovná a organizačná psychológia, aplikovaná sociálna psychológia a i.). Študent získa základy používania psychologických metód v rôznych oblastiach praxe.

Bakalár tiež môže získa alebo má možnosť získať (v rámci svojej voľby) základy iných vedných disciplín, ktoré súvisia so psychológiou (napr. filozofia, sociológia, pedagogika, lingvistika a i.).

 

Viac info: http://www.vssvalzbety.sk/

 

Nájdete nás na Facebooku