Skip to main content

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

vudpap-logo

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa ako priamo riadené rezortné vedecko-výskumné pracovisko Ministerstva školstva Slovenskej republiky zameriava na riešenie problémov, ktoré spoločenská, a predovšetkým výchovno-vzdelávacia prax považuje za prioritné z pohľadu psychologických a pedagogických vied. Ako jediné pracovisko na Slovensku sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu detí v norme a patológii, skúmaním podmienok, ktoré tento vývin determinujú a možností jeho optimalizácie v škole, rodine i ďalších zariadeniach a inštitúciách.Snahou pracovníkov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie je účinne a efektívne podporovať plnenie programových cieľov Vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania (Národný Program rozvoja výchovy a vzdelávania) a v oblasti vedy a techniky. Činnosť a náplň práce ústavu sú už tradične stanovené kontraktom uzatvoreným medzi MŠ SR a VÚDPaP a plán hlavných úloh na rok je jeho podrobným rozpracovaním.

Riaditeľ: PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.
Tel./Fax: 4341 2855, 48292-289
E-mail: palenik@vudpap.sk

Viac informácií: www.vudpap.sk

Nájdete nás na Facebooku