Skip to main content

Ústav experimentálnej psychológie SAV

savba-logo

Ústav vznikol v r. 1952 ako Psychologické oddelenie Filozofického ústavu SAVU (ako prvé pracovisko základného výskumu v psychológii na Slovensku), z ktorého sa r. 1955 utvorilo Psychologické laboratórium SAV a toto sa v r. 1963 prebudovalo na Ústav experimentálnej psychológie SAV. Ústav je zameraný na základný výskum v psychologických vedách, najmä na poznávacie procesy osobnosti z hľadiska zvládania náročných situácií. Výskumné projekty ústavu sú t.č. zamerané na poznávaciu preferenciu a intelektovú sebareguláciu osobnosti; tvorivú osobnosť a jej sociálnu kompetenciu; problémy adjustácie a ich zvládanie v rôznych obdobiach života; optimálne rozhodovanie z hľadiska osobnostných a kognitívno-štýlových aspektov; vplyv škodlivých priemyselných emisií na procesy maturácie v období zaškoľovania, prežívanie a zvládanie involučných zmien vo vyššom veku. Ústav je školiacim pracoviskom pre vedeckú výchovu - doktorandské štúdium v odbore všeobecná psychológia (77-04-9).

Riaditeľka: prof.PhDr. Viera Bačová, DrSc. 
E-mail: viera.bacova@savba.sk

Sekretariát: Katarína Hornáčková 
E-mail:  
Tel: +421-2-5477 5625, 54773509
Fax: +421-2-5477 5584

Viac informácií: www.psychologia.sav.sk/

Nájdete nás na Facebooku