Skip to main content

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

fsev-logo

O fakulte:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave sa vo svojej vedecko-výskumnej i vzdelávacej práci hlási k demokratickým tradíciám UK, k rešpektovaniu a ochrane všeobecne uznávaných morálnych noriem a charty ľudských práv. Vo svojich učebných programoch fakulta podporuje vzdelávanie študentov v úcte k európskym i svetovým kultúrnym a demokratickým hodnotám, v duchu tolerancie a úcty k iným národom a národnostiam a svojou činnosťou prispieva k rozvoju vzájomného spoznávania sa krajín a občanov zjednocujúcej sa Európy.

Jej základným poslaním je rozvíjať teoretické poznanie a jeho aplikácie v oblasti ekonómie a teritoriálnych štúdií, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnych a politických vied. Rozvíjať poznanie v disciplínach zaoberajúcich sa medzikultúrnymi vzťahmi a problematikou menšín, rozvíjať poznanie v oblasti verejnej politiky a tieto poznatky systematicky sprostredkovávať svojim študentom a prostredníctvom informačných médií aj širokej verejnosti.

 

Študijný program: Sociálna a pracovná psychológia

 

Akreditované stupne vzdelávania:
Bc., Mgr., PhD.

 

Uplatnenie absolventov:
Bc.

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia Aplikovaná psychológia/Sociálna a pracovná psychológia získa základné spektrum poznatkov zo psychológie a príbuzných vedných disciplín (sociológia, ekonómia, medzinárodné vzťahy, štatistika, marketingová komunikácia), ktoré dotvárajú jeho interdisciplinárny poznatkový základ. Získa tým vedomosti o podstate, priebehu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, mikroprostredia (skupín a tímov) a makroprostredia (organizácií, spoločnosti).
Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a spôsob štúdia s dôrazom na osvojenie si základných teoretických poznatkov, na ne nadväzujúcich aplikačných dispozícií dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi, najmä v sfére práce, na ktorú je štúdium špeciálne zamerané. Tým absolvent nájde uplatnenie v štruktúre pracovísk na rôznych úrovniach štátneho i súkromného rezortu (ministerstvá a nižšie články štátnej sféry, organizácie, podniky, firmy, nadácie). Ako kvalifikovaná pracovná sila v oblasti práce s ľuďmi môže účinne pôsobiť v rámci plnenia úloh personálneho budovania, stabilizácie a vzdelávania pracovníkov rôzneho pracovného zaradenia, manažovania a zabezpečovania rozvoja a formovania optimálnych sociálnych a organizačných podmienok pôsobenia i kvality života jednotlivcov, tímov i organizácií.

 

Mgr.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Sociálna a pracovná psychológia ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej činnosti. Dokáže aplikovať teoretické a metodologické vedomosti na rôzne praktické situácie, s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a odbornej kompetentnosti. Obsah a spôsob štúdia s dôrazom na samostatný výskum v rámci diplomového a laboratórneho projektu vytvárajú predpoklady, že štúdium budú končiť kvalitní a odborne vyspelí absolventi.
Uplatnenie v praxi nájdu v rôznych sférach, rovinách i oblastiach. Tradičným priestorom pre uplatnenie je pozícia psychológa v organizácii, podniku, alebo personálnych poradenských, marketingových a výskumných agentúrach i zapojenie sa do systému personálnej práce (výber, poradenstvo, príprava pracovníkov a pod.). Nájdu uplatnenie taktiež v neziskových organizáciách, v oddeleniach rôznych firiem a organizáciách, ktorých náplňou je analýza a projektovanie internej komunikácie aj komunikácie s verejnosťou. Môžu sa uplatniť ako poradcovia pre personálnu politiku, vedúci, resp. pracovníci útvarov rozvoja ľudských zdrojov v organizáciách. Absolvovanie štúdia vytvára možnosti uplatnenia na najvyšších článkoch riadenia spoločnosti (vláda, ministerstvá, politické štruktúry, mimovládne inštitúcie, verejná správa) i na medzinárodnej úrovni v organizáciách, v ktorých je zastúpená Slovenská republika. V prostredí medzinárodných organizácií, v európskych štruktúrach, v medzinárodných tímoch sa uplatní pri riešení problémov nadnárodného charakteru, ako sú otázky medzinárodných vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín, alebo poradenstvo pri výbere a príprave pracovníkov multikultúrnych skupín.

 

PhD.

Absolvent študijného programu bude zrelým vedeckým pracovníkom, disponujúci poznatkami o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach. A to s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. Absolventi sa budú špecializovať v dvoch smeroch :

  • v oblasti sociálnej psychológie,
  • v oblasti pracovnej psychológie.

V týchto oblastiach budú do hĺbky oboznámení s ich vedeckým potenciálom a aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

 

Viac informácií: http://www.fses.uniba.sk/

Nájdete nás na Facebooku