Skip to main content

Pražská vysoká škola psychosociálních studií (súkromná)

pvsps-logo

Bakalářské studium - prezenční

 • Studijní program je zaměřen na vzdělávání v základních předmětech a praxi využitelné pro další specializaci v humanitních oborech.
 • Pro zaměření na oblast klinické psychologie, psychologického poradenství, psychoterapie a komunikace nabízíme některé předměty již v bakalářském studijním programu.
 • Na bakalářském stupni je vedle teoretických disciplín zařazena psychologická praxe a výuka zaměřená na sebepoznání a seberozvoj, dále pak komunitní zkušenost i sociální a komunikační dovednosti.
 • Součástí studia je základní stupeň psychoterapeutického vzdělání.
 • Studenti mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu jednooborová psychologie, který naše škola také nabízí.


Uplatnění absolventů

 • pokud nebudou chtít studenti v magisterském návazném studijním programu pokračovat, mohou působit v těch oblastech, kde se uplatní jako pomáhající profesionálové s bakalářským psychologickým vzděláním,
 • v případě dokončení psychoterapeutického výcviku sestávajícího z předepsané teorie, sebezkušenosti a osvojení si dovedností, supervize a praxe, mohou působit jako koterapeuti
 • a jako pracovníci v týmech pod vedením psychologa nebo pracovníka v pomáhající profesi s úplným vysokoškolským vzděláním.


Navazující magisterské studium - prezenční

Projekt studia jednooborové psychologie na PVŠPS se opírá o čtyři hlavní pilíře:

 • Široce založené teoretické, výzkumné a metodologické zázemí studia.
 • Studijní a sebezkušenostní komunita a sebepoznávací, seberozvojová a výcviková skupina. Studenti tvoří během studia studijní komunitu, která je vedena odborným asistentem, komunitním vedoucím.
 • Průběžné propojování teorie s praxí. Studium je organizováno tak, aby studenti získali vědomosti nejen obvyklým způsobem, ale jsou vedeni také k reálné zkušenosti a modelování podmínek a situací, ve kterých budou sami profesionálně působit a k vytváření vlastních projektů. Součástí studia je proto praxe na odborných pracovištích.
 • Antropologická východiska oboru. Psychologie je v našem pojetí disciplínou celostně antropologickou. Dílčím biologickým, psychologickým, sociálním či kulturním skutečnostem je z celostního hlediska možné rozumět, nezkresleně a v plné míře je vyložit a smysluplně k nim přistupovat tehdy, pokud je pojímáme v neredukovanému celku lidské existence. Z toho vyplývá i naše kontextuální pojetímezioborově týmové spolupráce, na niž především má studenty náš studijní program připravovat. Antropologická východiska jsou zastoupena filosoficky, psychologicky, přírodovědecky a socio-kulturně antropologicky


Akreditácia: Bc., Mgr.

 

Uplatnění absolventů

Uplatnění našich absolventů je standardní, v rozsahu působnosti odborníků tohoto oboru v ČR a v EU. Obecně jsou místem jejich uplatnění státní instituce, jednotlivé ministerské resorty a dále také nadace, charitativní zařízení a jiné instituce neziskové sféry. Rovněž mohou založit vlastní soukromé praxe sami nebo s jinými psychology, resp. odborníky jiných, nejen pomáhajících profesí.

 

Celoživotné vzdelávanie

PPF poskytuje psychoterapeutické vzdělávání, které umožňuje setkávání a prolínání různých myšlenkových i léčebných směrů reprezentovaných jejími významnými představiteli. Psychoterapie léčí duševní nemoci a potíže i nemoci tělesné, na jejichž vzniku má psychická složka významný podíl. Je svébytným oborem se svými teoriemi, diagnostikou, vědeckým výzkumem, je ovšem také jednou z forem poznání sebe, druhých lidí i lidských společenství za účelem obnovy duševních i tělesných sil i rozvoje osobního společenského i duchovního života.

 

Viac informácií: http://www.pvsps.cz/

Nájdete nás na Facebooku