Skip to main content

Pedagogická fakulta univerzity Mateja Bela- Banská Bystrica

headerLogo2013.gif

Z histórie katedry

Počiatky terajšej Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB sú spojené so vznikom Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici v roku 1953. Výučba psychologických disciplín, ktoré boli súčasťou učiteľského vzdelávania, dala základy pre vznik Katedry pedagogiky a psychológie (školský rok 1958/59). V tomto roku prišiel na katedru aj psychológ J. Boroš. Aj v ďalšom období, keď sa Vyššia škola pedagogická pretransformovala na Pedagogický inštitút (r. 1960), sa vývin Katedry psychológie veľmi úzko spájal s vývinom Katedry pedagogiky.

Rozvoj učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici, ako aj vznik Pedagogickej fakulty v roku 1964, si vyžadoval v plnom rozsahu, v dennom i diaľkovom štúdiu, zabezpečovať vyučovanie psychologických disciplín (všeobecná psychológia, pedagogická psychológia, vývinová psychológia). V školskom roku 1965/66 sa Katedra pedagogiky a psychológie rozčlenila na dve samostatné katedry: Katedru pedagogiky a Katedru psychológie. Od tohto školského roku funguje Katedra psychológie ako samostatná katedra (s výnimkou rokov 1980 - 1990) dodnes. Pre odborný rast členov katedry malo okrem iného veľký význam pôsobenie prof. Ľ. Ďuriča, prof. J. Kurica, Dr. J. Hrubalu (zakladateľa Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici) a prof. V. Kačániho.

Po vzniku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. júla 1992 je samostatná Katedra psychológie jednou z katedier Pedagogickej fakulty UMB.

 

Akreditácia: Bc.

 

Profily absolventov:

 

  • Štúdium 1. stupňa študijného odboru psychologie (Bc.) je zamerané na prípravu bakalára psychológa, ktorý môže pracovať v pozícii asistenta psychológa (absolventa magisterského štúdia) zaradeného na rôznych pracovno-funkčných miestach v oblasti vedecko-výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, edukačnej, forenznej a iných.
  • Absolvent 1. stupňa študijného odboru učiteľstva akademických predmetov, psychologia (Bc.) je spôsobilý pokračovať v magisterskom stupni vzdelávania a nadobudnúť úplnú učiteľskú kvalifikáciu, je spôsobilý vykonávať činnosti viažúce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, sociálnu tvorivosť a prosociálnosť. Ďalej je spôsobilý realizovať osvetovú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a psychohygieny. Je pripravený efektívne komunikovať s deťmi i dospelými.
  • Absolvent 2. stupňa študijného odboru učiteľstva akademických predmetov, študijný program psychológia (Mgr.) je osobnosť pripravená kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu učiteľa SŠ a VŠ, vyučovať psychologické disciplíny, ktoré sú v obsahu štúdia strednej a vysokej školy. Uplatňuje sa ako metodik na metodických centrách, pedagogicko-psychologických poradniach a v školskej inšpekcii atď. Popri vyučovacej činnosti môže na škole pôsobiť ako kvalifikovaný výchovný poradca, pracovník v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. V nadväznosti na toto štúdium, po absolvovaní špecializačného inovačného štúdia - Školská psychológia - môže realizovať prácu školského psychológa, ktorého postavenie, úlohy, funkcie a náplň práce určuje Vyhláška MŠ SR č.43 z r.1996 Zb. Absolvent je pripravený na ďalšie rozvíjanie svojej osobnosti, spôsobilý realizovať základy sociálno-psychologických tréningov u žiakov, rozvíjať u nich tvorivosť, empatiu a prosociálne správanie.

 

 

Viac informácií http://www.pdf.umb.sk/

 

Nájdete nás na Facebooku