Skip to main content

Paneurópska vysoká škola

pan-uni_logo.jpg

O fakulte

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy je nová a zároveň prvá fakulta tohto druhu na Slovensku. Výučba sa začala v akademickom roku 2011/12 v rámci bakalárskeho štúdia a v akademickom roku 2012/13 začne výučba aj pre magisterský a doktorandský stupeň.

Poslaním fakulty je kvalitná teoretická a praktická príprava študentov, aby splnili podmienky pre získanie „Európskeho certifikátu z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie“ stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.

Na novozaloženej Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave pracuje tím odborníkov – psychológov. Interní zamestnanci sú zárukou kvalitnej prípravy študentov v programe Psychológia . Súčasťou pedagogického zboru sú aj externí spolupracovníci - kvalifikovaní vedeckí a pedagogickí pracovníci z akademických a vedeckých inštitúcií, ako aj odborníci z praxe.

Akreditované stupne vzdelávania

Fakulta získala akreditáciu pre všetky tri stupne štúdia (Bc., Mgr., PhD.) v odbore psychológia.


Profil absolventa Bc. štúdia

Obsah štúdia, rozsah vedomostí a spôsob štúdia s dôrazom na osvojenie si základných teoretických poznatkov a aplikačných postupov dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi.

Absolvent bakalárskeho štúdia získa prehľad v základných psychologických disciplínach. Získa prehľad o základných psychologických procesoch, pričom dokáže predpokladať ako tieto procesy ovplyvňujú emócie, či psychické poruchy. Nadobudne poznatky o vývinových obdobiach a poruchách osobnosti. Dokáže vysvetliť interindividuálne rozdiely v správaní, osobnostných charakteristikách a sociálnych súvislostiach,osvojí si základné princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov a základné predpoklady vedeckého výskumu.

 

Profil absolventa Mgr. štúdia

Absolvent bude pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou klientov, komunitou aj spoločnosťou. Bude disponovať EFPA navrhovanými primárnymi kompetenciami: komunikácia, formulácia a špecifikácia cieľov, diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj. Ako expert bude využívať tieto kompetencie v sfére školského a pracovno-organizačného poradenstva pri poskytovaní služieb v oblasti učenia a vzdelávania jednotlivcov a skupín, výchovy alebo modifikácie prejavov správania, v osobnostnom a profesijnom vývine a kariérovom raste, v rozvíjaní sociálnych vzťahov, sociálnej dynamiky, sociálnej atmosféry a pri optimalizácii procesov organizácie. Bude kvalifikovaný na poskytovanie a realizáciu expertných analýz a psychodiagnostických služieb.

 

Profil absolventa PhD. štúdia

Absolvent navrhovaného študijného programu bude zrelým vedeckým pracovníkom, disponujúci poznatkami o pôsobení v sociálnom systéme a edukácie v širších súvislostiach. A to s ohľadom na psychologickú, vzdelávaciu, ekonomickú a organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. Absolventi sa budú špecializovať v oblasti školskej psychológie.

Študenti budú do hĺbky oboznámení s vedeckým potenciálom a aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Oblasť školskej psychológie je obohatená o nový a netradičný rozmer - rozmer „biodromálnosti“. Ide o rozmer prípravy a vzdelávania psychológa fungujúceho v procese edukácie, ktorá prebieha na celej biodromálnej dráhe človeka, počnúc psychológiou edukácie vo vývinovom období predškolského a školského veku, pubescencie a adolescencie, mladšej a strednej dospelosti až po starobu človeka. Absolventi sa uplatnia vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

 

Viac na: http://www.paneurouni.com/sk/

Nájdete nás na Facebooku