Skip to main content

Oddelenie sociálnej psychológie, Spoločenskovedný ústav SAV

svusav-logo

Ťažiskom výskumu je oblasť sociálnej psychológie. Oddelenie sa zameriava na oblasť základného i aplikovaného výskumu. V čase existencie oddelenia boli rozpracovaní tieto kľúčové témy:

Základný výskum
- Sociálne postoje, ich poznávanie a modifikácia. Nástroje na diagnostiku postojov, mechanizmy a možnosti ich formovania.
- Sociálna psychológia osobnosti. Výskum interpersonálnych čŕt, ich identifikácia a diagnostika. 
- Stratégie zvládania záťažových situácií, coping. Aktívne a pasívne postupy používané pri vyrovnávaní sa s náročnými životnými situáciami.
- Interakčná paradigma v sociálnopsychologickom výskume. Skúmanie interakcie osobnosti a konkrétnej situácie v produkcii sociálneho správania. 
- Vedomie ako súčasť kognitívneho systému. Syntéza psychologických, neurofyziologických a kognitvnovedných pohľadov na problematiku vzniku a fungovania vedomia. Možnosti modelovania vyššých kognitívnych procesov umelými prostriedkami.

Aplikovaný výskum
- Normy sociálneho správania, model individuálnych a sociálnych noriem, ich vzájomných vzťahov a interakcie. 
- Medzietnické vzťahy. Vzťahy majoritnej spoločnosti a minorít. Zameranie na problematiku slovenskej minority v Maďarsku a maďarskej a rómskej minority na Slovensku.
- Nezamestnaný, štýly zvládania záťažovej situácie nezamestnanosti. Stratégie riešenia situácie nezamestnanosti. 
- Starší ľudia a ich kvalita života. Riešenie medzigeneračných konfliktov, tvorba kompetencií na zvládanie záťažovch situácií. 
- Sociálnopsychologické kompetencie a sociálnopsychologické výcviky. Skúmanie podstaty tvorby a zmien kompetencií pri kontakte s inými ľuďmi, odkrývanie vlastného sebaobrazu, konkrétne metódy sociálnopsychologického tréningu.

Riaditeľ: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
tel: 055/6255856
E-mail: gajdosm@saske.sk

Viac informácií: www.saske.sk/SVU/

Nájdete nás na Facebooku