Skip to main content

O asociácii

asociate-logo

Kto sme – čo sme: - asociácia zastrešujúca študentov a absolventov psychológie na Slovensku
- podobná organizácia funguje v Česku a iných štátoch Európy už niekoľko rokov – všetky takéto asociácie združuje Európska federácia asociácií študentov psychológie http://www.efpsa.org, ktorej členom sme od roku 2011.

 

Poslanie SAŠAP:

 

 • prepojiť študentov aj absolventov psychológie z rôznych katedier na Slovensku a podporiť tak výmenu informácií, podnietiť odbornú spoluprácu, diskusiu, ...
 • organizovanie odborných akcií pre študentov a absolventov (prednášky, semináre, účasť na konferenciách, letné školy, medzinárodné výmeny, akýkoľvek druh medzinárodnej spolupráce)
 • sprostredkúvať informácie o odborných akciách konaných doma aj v zahraničí, vyjednávať zvýhodnené účastnícke poplatky pre svojich členov
  vytvárať vlastné projekty, výskumné zámery, získavať na ne vlastné finančné prostriedky skrz sponzoring, grantové agentúry, atď.
 • vydávanie publikácií o jednotlivých chystaných aj uskutočnených akciách
  organizovanie neformálnych stretnutí študentov, pedagógov či iných osobností, ktoré nám majú čo povedať :)
 • priblížiť študentom prax psychológov všetkých zameraní
 • usmerniť absolventov po skončení štúdia, informovať ich o špecializačných odboroch a možnostiach ďalšieho vzdelávania v odbore
 • čokoľvek iné, čo navrhnú a podporia členovia
 • poskytnúť priestor na webe pre seminárne, bakalárske a diplomové práce s možnosťou kontaktovať autora, rozvíjať diskusie

 

Nájdete nás na Facebooku