Skip to main content

Katedra psychológie, FF, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ucm-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta FF UCM je moderným pedagogicko-vedeckým pracoviskom s vyváženou štruktúrou ponúkaných študijných programov v niekoľkých formách štúdia: v dennom, externom, rozširujúcom. Poskytuje študentom možnosť slobodného výberu vlastnej profilácie v bakalárskom a magisterskom štúdiu s perspektívou pokračovania v doktorandskom štúdiu. Dvanásť katedier ponúka 6 filologických odborov s viacerými študijnými programami aj v kombináciách a 6 spoločenskovedných odborov s prevahou jednoodborových študijných programov. Vzdelávacou aktivitou pripravuje študentov na intelektuálnu reflexiu a najmä sebareflexiu, zároveň ich takto vyzýva k uvedomovaniu si vlastnej individuality v dynamizujúcich odborných trendoch 21. storočia, v rámci Slovenska i širšom horizonte Európskej únie.

Študijný program: Psychológia

 

Akreditované stupne vzdelávania:
Bc., Mgr.,

 

Uplatnenie absolventov:
Bc.

Bakalárske štúdium predstavuje prvý stupeň kvalifikácie predmetného odboru. Hlavná oblasť uplatnenia absolventa v danom stupni je v pozícii asistenta absolventa magisterského štúdia psychológie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v rôznych oblastiach života. Taktiež nachádza obdobné uplatnenie v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách technického, hospodárskeho, ekonomického, inžinierskeho a obchodného zamerania, ako i vo sférach nevýrobného charakteru (veda a výskum, zdravotníctvo, kultúra, školstvo, sociálna práca a i.). Vo vymedzených oblastiach môže pracovať samostatne, v ostatných pracuje ako organická súčasť pracovného tímu

 

Mgr.

Absolvent magisterského štúdia v študijnom programe psychológia bude schopný účinne prispievať k humanizácii, axiologizácii a kreativizácii výchovy i zvyšovaniu sociálno-psychologickej kompetencie dospelých pracovníkov v rôznych inštitúciách. Bude spolupracovať na inovácii výchovno-vzdelávacích postupov a v personálnom manažmente, resp. všade tam, kde sa ráta s efektívnosťou i problémami tzv. ľudského faktora. Osvojenie si psychologických poznatkov, metód a postupov bude využívať k napomáhaniu optimálneho osobnostného a sociálneho rozvoja človeka i ozdravovania spôsobu života a zvyšovania jeho kvality. Dokáže pracovať aj s dysfunkčnými prvkami a preto býva súčasťou systému prevencie, vrátane prevencie sociálno-patologických javov (drogové a iné závislosti, delikvencia, kriminalita a pod.). To umožňuje uplatnenie absolventa v celej šírke spoločenskej praxe (nevynímajúc ani psychológiu politiky, ktorá sa u nás zatiaľ nerozvíjala).

 

Viac informácií: http://www.ucm.sk/FF/Slovensky/Katedry/psychologia/index.htm

Nájdete nás na Facebooku