Skip to main content

Katedra psychologie, FF, Univerzita Karlova v Praze

cuni-logo

 

 

 

 

O fakulte


Katedra psychologie existuje od roku 1982 jako samostatné pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 nabízí oborové studium psychologie.

Velká část aktivit katedry psychologie má výzkumný charakter. 

Na katedře působí široký tým tvořený lidmi s bohatými zkušenostmi ve výuce, významnými výsledky ve vědě a výzkumu i v psychologické praxi. Donedávna se jejich odborné aktivity soustřeďovaly téměř výhradně na psychologickou problematiku výchovy a vzdělávání, zejména na specifické poruchy učení a poruchy chování, na procesy školní socializace uvnitř jednotlivých vyučovacích předmětů a obsahů učiva, na otázky transmise poznání jako kulturního a identitního problému. Oborově byla klíčová orientace na pedagogickou psychologii, poradenskou psychologii a školní etnografii.

V současnosti se však záběr katedry rozšiřuje, a to zejména v souvislosti se zavedením studijního programu jednooborové psychologie. Stále větší prostor získávají základní teoretické disciplíny a prohlubuje se nabídka aplikovaných disciplín. Významnou změnu přinesla volba neoficiální specializace v rámci magisterského studia psychologie. Specializační obory (klinický modul a edukační modul) mají své pevné místo nejen v obsahu studia, ale také v odborných a vědeckých aktivitách pracovníků katedry.

 

Štúdium a akreditované stupne vzdelávania

Katedra psychologie má v současné době akreditované tři studijní programy:

 

  1. bakalářský studijní program psychologie, studijní obor psychologie a speciální pedagogika
  2. navazující magisterský studijní program psychologie, studijní obor psychologie
  3. doktorský studijní program pedagogické psychologie

 


V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme následující programy:

 

  1. specializační studium školního poradenství - výchovný poradce a školní metodik prevence
  2. školní pedagogicko-psychologické služby - školní psycholog, školní speciální pedagog

 


Dále je u nás možné absolvovat rigorózní řízení a získat titul PhDr. 


Profil študenta

Bc

Absolvent se orientuje v základních paradigmatech psychologie a speciální pedagogiky, tj. nejen v poznatcích základních disciplín (obecná, vývojová, sociální, pedagogická, klinická psychologie, psychologie práce; teorie speciální pedagogiky, psychopedie, etopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie, somatopedie), ale i v základních výzkumných postupech a metodologii, které vedou k těmto poznatkům. Má základní přehled o osobnosti dítěte (žáka, studenta) a její vývojové variabilitě, včetně vývojových zvláštností, poruch a specifických potřeb. Ovládá základní poznatky o učitelské (vychovatelské) profesi a o procesech vyučování a učení. Zná psychologické základy řízení dětských skupin a tvorby vhodného edukačního prostředí, včetně uplatnění poradenské psychologie ve výchově a vzdělávání. Orientuje se v základních principech a metodách výzkumných šetření (depistáže, organizace šetření, zpracování dat a jejich interpretace) pro účely výchovných a vzdělávacích zařízení. Má přehled o psychologických a speciálně pedagogických souvislostech, o povaze a fungování institucí výchovy a vzdělávání. Orientuje se v systému integrativní a inkluzivní podpory osob se speciálními potřebami.


Mgr

Absolvent rozumí základním paradigmatům psychologie v jejich historickém vývoji i v současnosti. Má hlubší znalosti ve všech tzv. základních disciplínách (psychologie osobnosti, obecná, vývojová, sociální, pedagogická psychologie). Dále má akademické znalosti a dovednosti umožňující vstup do specializačního vzdělávání v oblastech poradenské psychologie, klinické psychologie a dalších profesních specializacích (kursy poradenské a školní psychologie, psychopatologie obecné i speciální, psychopatologie dětí a adolescentů, psychologické diagnostiky dětí i dospělých, psychoterapie). Velký důraz je kladen na dovednosti psychologického výzkumu, zvláště fenoménů edukace, a na stáže jak ve školských poradenských zařízeních, tak v zařízeních zdravotnických (klinických). 

Absolvent především ovládá na pokročilé úrovni základní metodologii výzkumné práce jako nástroj pro orientaci v pojmových a teoretických schématech psychologické práce. Ovládá metody psychologické práce (identifikace, diagnostika, intervence, terapie) s dětmi a adolescenty (individuální úroveň), se skupinami i s institucemi (např. práce s klimatem a etosem školy). Umí přiměřeně vstupovat do procesů výchovy, vyučování a učení, umí pracovat s učiteli a vychovateli. Ovládá hlavní metody nápravy dysfunkcí a poruch klientů (zejména dětí a mladistvých).


Viac informácii: http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=3

 

 

 

 

Nájdete nás na Facebooku