Skip to main content

Katedra psychológie, FF, Katolícka univerzita v Ružomberku

ku-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, spája sa v podstate znakov s inými vysokoškolskými inštitúciami u nás a súčasne rozvíja osobitosti bádania a vzdelávania v katolíckom duchu. Objavuje a sprostredkúva pravdu vo všetkých oblastiach ľudského poznania, ako aj v záujme všeobecného blaha a pokroku, prinášajúc úžitok celej spoločnosti, a to na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti pre realizáciu svojho povolania, schopné vnášať evanjeliové posolstvo do existujúcich spoločenských štruktúr, do tvoriacich sa názorov a postojov. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity stavia svoje ciele a úlohy v duchu apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Ex Corde Ecclesiae.

Študijný program: Psychológia

 

Akreditované stupne vzdelávania:
Bc., Mgr.

 

Uplatnenie absolventov:
Absolventi získajú poznatky zo širšieho vedného základu v podobe medicínsko-biologických, sociologických, filozofických, matematicko-štatistických a metodologických predmetov. Osvojujú si vedomosti zo všeobecného základu psychologických disciplín (dejiny psychológie, všeobecná psychológia) a základných psychologických disciplín i teoretických a metodologických postupov v psychologických vedách. Nadobudnú elementárne teoretické poznatky z aplikovaných psychologických disciplín - edukačná psychológia, školská psychológia, sociálna psychológia, organizačná a pracovná psychológia, klinická psychológia, poradenská psychológia. Absolventi počas bakalárskeho štúdia psychológie nadobudnú schopnosť a kompetencie používať vhodné základné psychologické postupy vo všetkých oblastiach rezortného uplatnenia psychologických služieb. Dokážu adekvátne narábať so základnými psychologickými metódami a tiež z hľadiska ich vlastných osobnostných kvalít budú schopní na dobrej profesionálnej úrovni pôsobiť ako psychológovia v školskej praxi, priemysle a službách.

 

Viac informácií: http://ff.ku.sk

Nájdete nás na Facebooku