Skip to main content

Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

fsvaz-logo

O fakulte:
Fakulta sociálnych vied (FSV) bola zriadená 15. novembra 2001 ako najmladšia z fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Predpokladmi vzniku fakulty bola vysoká spoločenská objednávka spojená s hlbokými spoločenskými zmenami, potreba saturácie sociálnej siete kompetentnými odborníkmi, tvorba novej podoby na klienta orientovanej sociálnej pomoci a zvyšovanie sociálneho pôsobenia prostredníctvom špecifických foriem poradenstva pre sociálne odkázanú klientelu. Fakulta vznikla spojením pracovísk, ktoré oddelene participovali v oblasti výuky sociálnych vied na už existujúcich fakultách UKF.

Študijný program: Psychológia

 

Akreditované stupne vzdelávania:
Bc., Mgr.

 

Uplatnenie absolventov:
Bc.

Bakalársky stupeň štúdia v odbore Psychológia sa zameriava na získanie poznatkov zo základných, špeciálnych a aplikovaných psychologických vied. Cieľom štúdia je pripraviť študentov, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností a osobnostných kvalít boli pripravení profesijne pôsobiť ako psychológovia – asistenti, príp. mohli pokračovať v magisterskom stupni štúdia.

 

Mgr.

Magisterské štúdium je špecializované do štyroch profilov – všeobecná a experimentálna psychológia, poradenská a klinická psychológia, pedagogická a školská psychológia a organizačná psychológia. Absolvent získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Psychológia a udeľuje sa mu titul magister. Cieľovou oblasťou absolventa je profesijná realizácia v rôznych oblastiach psychologickej praxe (napr. ako poradenský a klinický psychológ, pracovný psychológ).

 

Viac informácií: http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/

Nájdete nás na Facebooku