Skip to main content

Inštitút psychológie, FF, Prešovská univerzita

unipo-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore učiteľstvo akademických a výchovných predmetov v rôznych kombináciách, ako aj v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné disciplíny, v dennej a často aj v externej forme štúdia. Každoročne prichádza s ponukou širokej palety akreditovaných študijných programov a študijných odborov, z ktorých niektoré sú unikátne, a to nielen v regióne. Verejnosti ponúka aj iné formy vzdelávania, napríklad rozširujúce štúdium pre absolventov vysokých škôl, doplnkové pedagogické vzdelávanie, rôzne špecializované kurzy, napríklad pre tlmočníkov a prekladateľov vrátane overovania ich odbornej spôsobilosti a i.

Študijný program: Psychológia

Akreditované stupne vzdelávania:
Bc., Mgr., PhD.

 

Inštitút predstavuje 3 katedry:

 • Katedra základných psychologických vied a psychologickej metodológie
 • Katedra klinickej psychológie a psychológie zdravia
 • Katedra školskej psychológie, poradenskej psychológie a psychológie práce.

   

  Uplatnenie absolventov:
  Bc. - Psychológ bakalár (Bc.) nadobudne štúdiom bakalárskeho študijného programu:
  - spôsobilosť samostatne získavať teoretické a praktické vedmosti z odboru psychológia a samostatne ich používať 
  - spôsobilosť porozumieť výsledkom základného a aplikovaného výskumu a využívať ich 
  - spôsobilosť administrovať, vyhodnocovať a interpretovať psychologické nástroje (dotazníky, testy) samostatne pre účely skupinového porovnávania; pod vedením absolventa s magisterským vzdelaním pre účely individuálnej diagnostiky
  - jeho kvalifikácia ho oprávňuje pracovať v týchto oblastiach: klinická psychológia, pedagogická, poradenská a školská psychológia a psychológia práce;
  - je spôsobilý využívať základné psychologické poznatky a prístupy aj v iných oblastiach pôsobenia, najmä v oblasti sociálnej práce, personalistike, manažmente alebo marketingu, v obchode, v oblasti kultúry apod.

  Mgr. - Psychológ magister (Mgr.) nadobudne štúdiom magisterského študijného programu:
  - vedomosti a profesijné zručnosti, ktoré ho oprávňujú vytvárať a overovať nové psychologické postupy (napr. diagnostické a terapeutické)
  - zvládne komplexné metodologické a štatistické postupy psychologického výskumu; na základe teoretického poznania je spôsobilý projektovať a realizovať základný a aplikovaný psychologický výskum
  - je spôsobilý konfrontovať vlastné poznatky a zistenia formou vedeckej prezentácie
  - je spôsobilý vykonávať individuálnu diagnostiku a psychoterapiu
  - disponuje špecializovanými poznatkami a profesijnými zručnosťami pre uplatnenie a výkon profesie psychológa v týchto špecializáciách: klinický psychológ, poradenský a školský psychológ, pracovný psychológ

  PhD. - Absolvent je schopný vedeckým výskumom prinášať výsledky, ktoré sú prínosom pre všeobecnú psychologickú teóriu a metodológiu a rozvíjajú ju.
  Bude pripravený na pedagogické pôsobenie na vysokej škole. Absolvent si osvojí princípy a komplexné metódy vedeckej práce v psychologickom výskume tak, že bude schopný svoje výsledky prezentovať na úrovni danej medzinárodnými publikačnými kritériami. Získa taký prehľad a vhľad do svojej profesie, že sa dokáže kvalifikovane vyjadrovať k jej základným otázkam a vyjadriť svoje stanovisko aj pre predstaviteľov iných vedných disciplín. Jeho uplatnenie – v súčasnom období vývoja spoločnosti - je v akademickej sfére, t. j. vo vysokoškolskom vzdelávaní a na výskumných ústavoch. Perspektívne pôjde o rozšírenie možnosti jeho uplatnenia vo všetkých spoločensko–ekonomických oblastiach.

  Viac informácií: http://www.ff.unipo.sk/kpsy/

 • Nájdete nás na Facebooku