Skip to main content

Erasmus program

Erasmus program (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) je programom Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraným na mobilitu a spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Vznikol v roku 1987. Jeho rôzne akcie neslúžia len pre študentov, ktorí chcú študovať alebo pracovať v zahraničí, ale tiež vysokoškolským učiteľom a ďalším zamestnancom, aj z podnikov, za účelom výučby v zahraničí a pre vysokoškolských pedagogických pracovníkov, ktorí majú záujem o odbornú prípravu v zahraničí.

Do programu sú zapojené všetky členské štáty Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Turecko.

 

Mobilita študentov - štúdium

 

  • Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov
  • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
  • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
  • Bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej škole
  • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

 

 

Mobilita študentov - stáž

 

  • Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii
  • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
  • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
  • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
  • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

 

 

Pre bližšie informácie ohľadom prijímacieho konania v rámci programu Erasmus kontaktujte študijné oddelenie alebo oddelenie zahraničných vzťahov a mobilít na svojej univerzite.

Nájdete nás na Facebooku