Skip to main content

CEVKOG - Centrum excelentnosti výskumu kognícií

cevkog-logo

Činnosť Centra excelentnosti nadväzuje na predchádzajúcu činnosť Centra excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti a sa orientuje na experimentálny i empirický výskum kognitívnych funkcií ako sú myslenie, riešenie problému, rozhodovanie, inteligencia, tvorivosť a múdrosť. Výskum prebieha na partnerských pracoviskách Centra i spolupracujúcich zahraničných inštitúciách v Joensuu, Rotterdame, Lubline a Bukurešti. V súlade s modernými trendmi výskumu kognitívnych procesov sa kriticky posudzujú doterajšie tendencie zamerané skôr na izolované skúmanie „čistých kognícií“ a preto sa výskum uvedených tém realizuje vzhľadom na osobnostné premenné i sociálne – kulturálne regulátory činnosti (napr. metamyslenie, metainteligencia, intelektová a osobnostná regulácia, kognitívne omyly a pod.).Získané poznatky sa popri teoretickom prínose využívajú v rôznych aplikačných oblastiach (napr. pri výberoch a tréningoch jednotlivcov pre činnosti s vysokými nárokmi na riadiace schopnosti, príprave kognitívnych tréningov s vyššími vekovými skupinami, pri pochopení vplyvu dedičnosti a prostredia na formovanie kognitívnych procesov, pri zvyšovaní psychologickej efektívnosti hendikepovaných skupín a pod). Zvýšený dôraz sa kladie na psychodiagnostické aplikácie, využiteľné pri výbere jednotlivcov s nadpriemernými i zníženými schopnosťami.

Vedúci centra: Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
E-mail: expsrui@savba.sk

Viac informácií: www.psychologia.sav.sk/cevit/

Nájdete nás na Facebooku