Skip to main content

Inštitúcie

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

sps-logo

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť je občianske združenie, je dobrovoľnou, nezárobkovou, odbornou, samofinancovanou a preto hospodársky aktívnou organizáciou, samostatným právnym subjektom, ktorý združuje záujemcov o jej ciele, vznikla 2.10.1990. Cieľom SPS je rozvíjanie rôznych formiem psychoterapie poriadaním vedeckopracovných schôdzí, teoretických a praktických seminárov, kongresov a školiacich akcií pre svojich členov a tým prispievať k zlepšeniu starostlivosti o duševné zdravie obyvateľstva. SPS akredituje výcviky v psychoterapii a vedie Zoznam psychoterapeutov SR. Zastupuje svojich členov pri jednaní s orgánmi štátnej správy, samosprávy, profesných organizácií a zdravotnými poisťovňami.

Slovenská komora psychológov

skp-logo

Slovenská komora psychológov je zákonnou nástupkyňou Slovenskej komory psychológov, ktorá bola ustanovená na základe zákona NR SR č.199/1994 Z.z. a sekčnej komory psychológov SKIZPALT.Je profesnou organizáciou psychológov s právami a povinnosťami, ktoré jej vyplývajú zo zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

spssav-logo

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

vudpap-logo

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa ako priamo riadené rezortné vedecko-výskumné pracovisko Ministerstva školstva Slovenskej republiky zameriava na riešenie problémov, ktoré spoločenská, a predovšetkým výchovno-vzdelávacia prax považuje za prioritné z pohľadu psychologických a pedagogických vied. Ako jediné pracovisko na Slovensku sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu detí v norme a patológii, skúmaním podmienok, ktoré tento vývin determinujú a možností jeho optimalizácie v škole, rodine i ďalších zariadeniach a inštitúciách.

CEVKOG - Centrum excelentnosti výskumu kognícií

cevkog-logo

Činnosť Centra excelentnosti nadväzuje na predchádzajúcu činnosť Centra excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti a sa orientuje na experimentálny i empirický výskum kognitívnych funkcií ako sú myslenie, riešenie problému, rozhodovanie, inteligencia, tvorivosť a múdrosť. Výskum prebieha na partnerských pracoviskách Centra i spolupracujúcich zahraničných inštitúciách v Joensuu, Rotterdame, Lubline a Bukurešti. V súlade s modernými trendmi výskumu kognitívnych procesov sa kriticky posudzujú doterajšie tendencie zamerané skôr na izolované skúmanie „čistých kognícií“ a preto sa výskum uvedených tém realizuje vzhľadom na osobnostné premenné i sociálne – kulturálne regulátory činnosti (napr. metamyslenie, metainteligencia, intelektová a osobnostná regulácia, kognitívne omyly a pod.).

Oddelenie sociálnej psychológie, Spoločenskovedný ústav SAV

svusav-logo

Ťažiskom výskumu je oblasť sociálnej psychológie. Oddelenie sa zameriava na oblasť základného i aplikovaného výskumu. V čase existencie oddelenia boli rozpracovaní tieto kľúčové témy:

Ústav experimentálnej psychológie SAV

savba-logo

Ústav vznikol v r. 1952 ako Psychologické oddelenie Filozofického ústavu SAVU (ako prvé pracovisko základného výskumu v psychológii na Slovensku), z ktorého sa r. 1955 utvorilo Psychologické laboratórium SAV a toto sa v r. 1963 prebudovalo na Ústav experimentálnej psychológie SAV. Ústav je zameraný na základný výskum v psychologických vedách, najmä na poznávacie procesy osobnosti z hľadiska zvládania náročných situácií.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah