Skip to main content

Štúdium psychológie v zahraničí

Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ju_logo.gif

 

Cíle studijního programu

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu mohou své odborné psychologické vzdělání využívat převážně ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace apod.), všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň. Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice, ale nejedná se o samostatnou práci odborného psychologa. . Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

Psychologický ústav, FF, Masarykova univerzita v Brně

muni-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta (FF) je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. První přednášky v Brně proběhly v akademickém roce 1921/1922 pro 128 studentů. Od svého vzniku rozvíjela fakulta zejména tradiční, humanitně zaměřené disciplíny (především historii, filozofii a klasickou filologii, dále potom filologii slovanskou, germánskou a románskou), ale stejně tak obory, které v tehdejším univerzitním prostředí představovaly nové směry výzkumu (sociologie, psychologie, dějiny umění, hudební věda). V současnosti FF stále pěstuje své tradiční disciplíny, ale podporuje také rozvoj nových vědních oborů. Fakultním symbolem se proto v jistém slova smyslu stala nová budova knihovny uprostřed starších budov, postavených v historizujícím stylu.

Katedra psychológie, Fakulta sociální studií, Masarykova univerzita v Brně

fss-logo

O fakulte:
Fakulta sociálních studií (FSS) vznikla v roce 1998 jako samostatná fakulta Masarykovy univerzity. Samostatnost fakulty orientované na sociální vědy je vyústěním dlouholeté existence některých oborů na Filozofické fakultě, kde byla již v roce 1921 zřízena katedra sociologie – dnes jedno z nejstarších pracovišť svého druhu v Evropě. V roce 2005 se fakulta přestěhovala do nově rekonstruované budovy na Joštově ulici, která nabízí studentům výborné podmínky: moderně řešenou knihovnu s velmi kvalitním fondem zahraničních publikací, dostatečný počet osobních počítačů v počítačových pracovnách, specializovaná DTP studia a multimediální pracovny. Součástí fakulty je i několik místností studentského klubu. Místem vzájemného setkávání a diskusí je prosklená atriová hala, udivující svým prostorovým a architektonickým řešením.

Katedra psychologie, FF, Univerzita Karlova v Praze

cuni-logo

 

 

 

 

O fakulte


Katedra psychologie existuje od roku 1982 jako samostatné pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 nabízí oborové studium psychologie.

Velká část aktivit katedry psychologie má výzkumný charakter. 

Na katedře působí široký tým tvořený lidmi s bohatými zkušenostmi ve výuce, významnými výsledky ve vědě a výzkumu i v psychologické praxi. Donedávna se jejich odborné aktivity soustřeďovaly téměř výhradně na psychologickou problematiku výchovy a vzdělávání, zejména na specifické poruchy učení a poruchy chování, na procesy školní socializace uvnitř jednotlivých vyučovacích předmětů a obsahů učiva, na otázky transmise poznání jako kulturního a identitního problému. Oborově byla klíčová orientace na pedagogickou psychologii, poradenskou psychologii a školní etnografii.

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

upol-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých katedrách a dalších odborných pracovištích nabízí široké spektrum studia humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Postupně se proměňují studijní programy tradičních oborů a tradičních kateder ve prospěch větší volitelnosti a variability - student sám může více rozhodovat o profilu svého studia včetně volby kombinace dvouoborového studia podle svých představ. Fakulta pracuje podle kreditního systému hodnocení studijních předmětů. Větší liberálnost v systému studia ovšem předpokládá i větší individuální odpovědnost studenta. Úspěšnost jeho studia nyní závisí nejen na prokázaných vědomostech, ale také na tom, jak si umí vybírat jednotlivé disciplíny, sestavit program semestru, ale také jak zváží rizika při spojování mimoškolních činností s plněním studijních povinností.

Katedra psychologie a sociální práce, FF, Ostravská univerzita

osu-logo

O fakulte:
Fakulta vznikla jako součást OU s cílem humanizace moravskoslezského regionu, poznamenaného předcházející výraznou orientací na těžebný a zpracovatelský průmysl. Posláním FF je poskytnout nové generaci vzdělání v oblastech humanitních oborů. Tím, že FF se historicky vyčlenila z Pedagogické fakulty, je podmíněna její dosavadní orientace na přípravu učitelů (částečně pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy), která však byla v průběhu předcházejících let výrazně modifikována, takže FF v současné době nabízí také neučitelské studium bakalářské připravující na další vzdělání, magisterské a magisterské navazující, bakalářské studium připravující pro praxi a studium doktorské. Zvláště v letech 2000 a 2001 se FF intenzivně zapojila do transformace studijních programů v intencích Boloňské deklarace a strategie Evropské unie tak, aby se studentům poskytla možnost kratšího bakalářského studia s návazností na stupeň magisterský.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah